POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

KERHOT JA TOIMINTAPIIRIT

KA­TE­KU­MEE­NI­KURS­SI
Ka­te­ku­mee­ni­kurs­si on tar­koi­tet­tu kirkkoon liit­ty­mis­tä har­kit­se­vil­le ja or­to­dok­si­ses­ta kirkosta kiin­nos­tu­neil­le.
Katso li­sä­tie­dot tästä.

TIE TRA­DI­TIOON
Kaikille avoin or­to­dok­sis­ta uskoa, teologiaa ja tra­di­tio­ta kä­sit­te­le­vä kurssi, jonka kautta voi syventää elämäänsä kirkon  yh­tey­des­sä. Keväällä 2023 kokoon­num­me vielä igumeni Haritonin klas­sik­ko­teok­sen "Jeesuksen rukous" äärelle, jonka lu­ku­kap­pa­lees­ta lyhyt alustus ja va­paa­muo­tois­ta kes­kus­te­lua. Kirjan lukeminen ei ole edellytys osal­lis­tu­mi­seen - ter­ve­tu­loa rohkeasti mukaan!
Illat päättyvät yhteiseen Jeesuksen rukous -pal­ve­luk­seen.
Kokoon­num­me klo 17 alkavan eh­too­pal­ve­luk­sen jälkeen seu­raa­vas­ti:
To  2 2. Hengen palo
To  2.3  Sydämen val­ta­kun­ta
To 30.3  Suuri katumuskanoni toimitetaan kokonaisuudessaan
To 27.4. Sota himoja vastaan osa 1 (s.336 asti)
To 25.5. "Sota himoja vastaan osa 2" sekä "Valamon isien opetuksia"
Vetäjinä isä Tuukka Rantanen ja lukija Johannes Mäntymäki, puh. 040 775 5729


ILTA ESI­PAI­ME­NEN KANSSA
Matalan kynnyksen kes­kus­te­luil­lat vaih­tu­vis­ta hen­gel­li­sis­tä teemoista Oulun hiip­pa­kun­nan tiloissa met­ro­po­liit­ta Elian johdolla.
Lue lisää tästä hiip­pa­kun­nan omilta sivuiltaLOHTURYHMÄ
Seurakunnan sururyhmä käynnistää toimintansa ti 18.4. klo 17.
Kyseessä on luottamuksellisuuteen perustuva vertaistukiryhmä, jossa läheisen tai ystävän menetyksen kokeneet keskustelevat ohjatusti eri teemoista. Tarkoituksena on kulkea hetki yhdessä surun ja kaipauksen keskellä saaden lohtua ja tukea omaan elämäntilanteeseen.
Ensimmäinen kokoontuminen on ti 18.4.2023 klo 17.00, jolloin ryhmäläiset osallistuvat Oulun Tiistaiseuroissa isä Tuukka Rantasen pitämään luentoon "Kuolema ortodoksisen kirkon traditiossa."
Lohturyhmä kokoontuu kevään aikana Oulun seurakuntakeskuksessa (Torikatu 74) torstaisin klo 15.15 seitsemän (7) kertaa päättäen toimintansa 1.6. Ryhmän jäsenillä on mahdollisuus osallistua ryhmän jälkeen katedraalilla klo 17.00 alkavaan ehtoopalvelukseen.
Ryhmään voi ilmoittautua mukaan 27.4. saakka.
Riippumatta siitä milloin olet kokenut läheisesi menetyksen; mikäli koet vertaistuen tarvetta niin tervetuloa mukaan.
Ohjaajana toimii seurakuntamme jäsen, Oulun katedraalin lukija Johannes (Jukka Mäntymäki), jolla on ev.lut.kirkon nelivuotinen diakonin koulutus ja hän on opiskellut myös Itä-Suomen yliopistossa ortodoksista teologiaa. Lukija Johanneksella on ammatillista kokemusta surutyöstä.
Lisätiedot: Lukija Johannes, puh. 040 7755 729KIR­JAL­LI­SUUS­PII­RI
Jos luet mie­lel­lä­si ja kaipaat kes­kus­te­lua lu­ke­mas­ta­si, tule mukaan kir­jal­li­suus­pii­riin!
Kokoon­num­me klo 17 alkavan eh­too­pal­ve­luk­sen jälkeen kes­kus­te­le­maan seu­raa­vis­ta teoksista:
(HUOM. 13.4. ei ole eh­too­pal­ve­lus­ta, joten aloitamme silloin jo klo 17)
to 13.4.  Joel Haahtela: Jaakobin portaat
to 11.5.  Elina Kahla: Petsamon marttyyri ja maailman pohjoisin luostari
Ter­ve­tu­loa!
Piirin vetäjät
Eila Ko­va­lai­nen ja Leila Ris­ti­luo­ma-Tirilä
eila.ko­va­lai­nen@gmail.com   /   leila.ris­ti­luo­ma-tirila@nic.fi


OULUN SEUDUN RAA­MAT­TU­PII­RI
Raa­mat­tu­pii­ri on tar­koi­tet­tu kaiken ikäisille Pyhästä Raa­ma­tus­ta kiin­nos­tu­neil­le.
Kä­sit­te­lem­me Luukkaan evan­ke­liu­mia.
Kokoon­num­me vuo­ro­tel­len ope­tus­ryh­mä­nä ja raa­mat­tu­pii­ri­nä seu­raa­vi­na perjantai-iltoina verkossa klo 18.00 - 21.00.
Raa­mat­tu­pii­rin vetäjä on lukija Johannes Mäntymäki, p. 040 775 5729
Lue lisää miten pääset osal­lis­tu­maan verk­ko­kurs­sil­le tästä:  http://o-krypta.blogspot.fi/


MAISTAKAA JA KATSOKAA -vir­tu­aa­li­kurs­si netissä
Seminaari-illat ovat tar­koi­tet­tu kaikille or­to­dok­seil­le,
jotka haluavat har­joit­taa ai­vo­jump­paa pyhien asioiden äärellä. Sy­ven­näm­me kä­si­tys­täm­me or­to­dok­si­sen kirkon teo­lo­gi­siin nä­ke­myk­siin. "Or­to­dok­si­nen teologia on kirkon omatunto."
Iltojen päi­vä­mää­rät näkyvät yllä Raa­mat­tu­pii­rin tiedoissa (kohta jossa lukee Ope­tus­se­mi­naa­ri).
Lue li­sä­oh­jeet miten pääset mukaan tästä
vetäjänä Johannes Mäntymäki, p. 040 775 5729


OULUN POS­LII­NI­MAA­LAUS­KER­HO
Pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho on pe­rus­tet­tu vuonna 1999 Oulun or­to­dok­si­seen seu­ra­kun­taan silloisen papiston kan­nus­ta­ma­na. Luot­ta­muse­li­met myönsivät kerholle mää­rä­ra­han ja saimme han­ki­tuk­si "oman" polt­to­uu­nin seu­ra­kun­nan tiloihin. Siitä kiitos! Kerho on vuosien saatossa muo­tou­tu­nut eku­mee­ni­sek­si ja mo­ni­kan­sal­li­sek­si yh­tei­sök­si. Lähes puolet jäsenistä kuuluu edellä mai­nit­tui­hin ryhmiin. Olemme luul­ta­vas­ti Suomessa ainoa or­to­dok­si­sen kirkon piirissä toimiva pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho.
Maalaamme esi­mer­kik­si as­tias­to­ja, tauluja, koriste-esineitä ym. Keväisin olemme pitäneet näyttelyn seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen eteis­vit­rii­nis­sä.
Kerho kokoontuu pää­sään­töi­ses­ti maa­nan­tai­sin syyskuu - toukokuun välisenä ajan­jak­so­na seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74, Oulu) klo 17 alkaen. Poik­keuk­sis­ta sovitaan kokoon­tu­mi­sil­lois­sa.
Ohjaajana ja yh­teys­hen­ki­lö­nä toimii Manja Isokoski p. 040 5598567.
Ter­ve­tu­loa!