POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

KUOROT JA LAULUPIIRIT

OULUN OR­TO­DOK­SI­NEN KA­TE­DRAA­LI­KUO­RO

Laulajan ei tarvitse olla ortodoksi, laulut ja tavat oppii vä­hi­tel­len. Musii­kil­li­se­na ta­voit­tee­na on laulaa puhtaasti yhdessä.
Kuorossa on 15 laulajaa ja lisää otetaan kaikkiin ääniin – koe­lau­lu­ja jär­jes­te­tään jo­kai­sel­le kiin­nos­tu­neel­le! Kuo­ro­lai­sil­le on tarjolla myös lau­lu­tun­te­ja ja stem­ma­har­joi­tuk­sia. Suurta ääntä ei tarvita, si­tou­tu­mis­ta sen sijaan lau­la­mi­nen vaatii.
Kuoro har­joit­te­lee tors­tai­sin klo 17.00–19.00 seu­ra­kun­ta­sa­lil­la ja keskittyy toi­min­nas­saan ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja eri­lai­siin toi­mi­tuk­siin.
Oh­jel­mis­tos­sa on siis luon­nol­li­ses­ti ju­ma­lan­pal­ve­lus­vei­sut. Lisäksi ka­te­draa­li­kuo­ro järjestää vuo­sit­tain muutamia kon­sert­te­ja.
Ota rohkeasti yhteyttä:
kanttori Juhani Matsi, puh. 044-5115743, juhani.matsi@ort.fi

LAPSI- JA NUO­RI­SO­KUO­RO
Kou­lui­käi­sil­le ja nuo­ri­sol­le tar­koi­tet­tu kuoro, jossa lauletaan kirk­ko­vei­su­jen lisäksi myös muita mm. by­sant­ti­lai­sia ja slaa­vi­lai­sia kan­san­lau­lu­ja.
Kuoro kokoontuu kerran kuu­kau­des­sa KES­KI­VIIK­KOI­SIN KLO 16-17 Oulun seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa (Torikatu 74): 18.1., 15.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.
Kanttori Leena Lomu p. 044 5115 748, leena.lomu@ort.fi
Ter­ve­tu­loa laulamaan Leena-kanttorin kanssa!

MERI-LAPIN LAULAJAT
Sinä hyvä laulaja, joka kaipaat elämääsi hieman hen­gel­lis­tä kil­voit­te­lua musiikin muodossa :) Lau­la­mi­nen on par­haim­mil­laan rukousta, joka ren­tout­taa ja antaa hyvän mielen.
Tule Meri-Lapin laulajiin, jossa on mah­dol­li­suus tutustua or­to­dok­si­seen kirk­ko­lau­luun sekä by­sant­ti­lai­seen, ser­bia­lai­seen ja slaa­vi­lai­seen hen­gel­li­seen lau­lu­pe­rin­tee­seen.
Kuoro kokoontuu seu­raa­vas­ti: kes­ki­viik­koi­sin klo 17.30-19 Kemin or­to­dok­si­ses­sa kirkossa (Lehtokatu 31)  25.1., 8.2., 22.3., 29.3., 19.4. ja 3.5.
Kuoroa johtaa kanttori Leena Lomu, p. 044 5115 748, leena.lomu@ort.fi
Ter­ve­tu­loa laulamaan!

LAU­LU­LIN­TUSET – Ma­ta­lam­man kynnyksen kuoro
Kiin­nos­taa­ko or­to­dok­si­nen kirk­ko­musiik­ki?
Oletko hyvä laulaja, mutta et pysty ehkä si­tou­tu­maan sään­nöl­li­seen vii­kot­tai­seen kuo­ro­toi­min­taan?
Seu­ra­kun­nas­sam­me ollaan pe­rus­ta­mas­sa kuoro, joka kokoontuu kerran kuu­kau­des­sa. Kuorossa har­joi­tel­laan vanhempaa kirk­ko­musiik­kia ja myös pe­rus­pal­ve­luk­sien lauluja.
Kuoro kokoontuu seu­raa­vas­ti Oulussa:
PER­JAN­TAI­SIN KLO 17-19 seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa 13.1., 10.2., 17.3., 14.4. ja 12.5.
Laulumme tär­keim­pi­nä kri­tee­rei­nä ovat hartaus, musi­kaa­li­suus ja puhtaus.
Mikäli kiin­nos­tuit, niin ota yhteyttä Leena kant­to­riin:
p. 044 5115 748, leena.lomu@ort.fi

KIRK­KO­LAU­LU­PII­RI
alkaa jälleen ke 18.1. klo 14-15.30 srk salissa ja jatkuu sään­nöl­li­ses­ti läpi ke­vät­kau­den 24.5. saakka.
Ei pää­sy­vaa­ti­muk­sia, ter­ve­tu­loa kokemaan yh­des­sä­lau­la­mi­sen ilo!
Piiriä vetää kanttori Juhani Matsi

OPI RE­SI­TOI­MAAN
Jos tahtoisit toimia ju­ma­lan­pal­ve­lus­teks­tien lukijana, ota rohkeasti yhteyttä:
Opetusta antaa kanttori
Juhani Matsi, puh. 044-5115743,
juhani.matsi@ort.fi