POHJOIS-SUOMEN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA
                    

LAPSET, NUORET, LEIRIT

KIRK­KO­KER­HO OULUSSA
Lapsille tar­koi­tet­tu kirk­ko­ker­ho kokoontuu sun­nun­tai­sin ker­ho­huo­neel­la (Torikatu 74) klo 10-10.45.
Oh­jel­mas­sa on ohjattua as­kar­te­lua, leikkiä, laulua ym. toimintaa. Kerhon jälkeen mennään ka­te­draa­liin ja osal­lis­tu­taan pyhään eh­tool­li­seen yhdessä van­hem­pien kanssa.

Tie­dus­te­lut: Anne Patronen,
p. 040 540 8943
säh­kö­pos­ti: an­ne­pat­ro­nen0@gmail.com

PER­HE­KER­HO Oulussa
Kerho on tar­koi­tet­tu lähinnä alle kou­lui­käi­sil­le lapsille vanhemman tai van­hem­pien kanssa. Per­he­ker­hos­sa as­kar­rel­laan, lauletaan ja leikitään, pienen eväs­het­ken kera. Per­he­ker­ho kokoontuu Oulun ker­ho­huo­neel­la tors­tai­sin klo 11 ja ker­ho­kausi alkaa 12.1.
Huom! to 2.2., 9.3., 6.3. ja 18.5. kerho ei kokoonnu.
Kerhosta vastaa kanttori Leena Lomu, p. 044 511 5748


PER­HE­KER­HO Kemissä
Ter­ve­tu­loa pienemmät ja isommat lapset, äidin, isän, iso­van­hem­pien, muun huoltajan, kummin tai vaikka iso­si­sa­ren kanssa ker­hoi­le­maan kanssamme.
Kokoon­num­me Kemin ort.kirkon seu­ra­kun­ta­sa­lis­sa kes­ki­viik­koi­sin klo 16-17 as­kar­te­lun, leikin, lau­lu­jen­kin merkeissä - pientä evästä unoh­ta­mat­ta :)
Ke­vät­kausi alkaa ke 11.1.
Kerhosta vastaavat kanttori Leena Lomu, p. 044 511 5748
sekä isän­nöit­si­jä Ville Lyytinen p.040 960 0855NUORTEN LAUANTAI-ILLAT OULUSSA
Illat alkavat kirkossa vi­gi­lial­la klo 17, mutta jos ei pääse heti siihen mukaan niin ter­ve­tu­loa jouk­koom­me myöhemmin. Ker­ho­huo­neel­le siir­ry­tään kirkosta n. klo 18:30., jossa jatkamme pelien, yh­des­sä­olon, toisinaan leffojen / muun mukavan tekemisen parissa, pientä purtavaa unoh­ta­mat­ta :)
Illat päättyvät n. klo 21.
la 7.1. huom! aloitus jo klo 16 D&D -ilta, luo­la­mes­ta­ri­na Martti!
la 21.1. Kevään iltojen teemojen päät­tä­mi­nen
la 4.2. runous & ruu­ne­pe­rin­tort­tu-ilta
la 18.2. paastoon las­keu­tu­mi­nen, eli her­kut­te­lua
la 4.3. vieraana nunna Ksenia Lintulan luostarista! sekä ikoni –ilta
la 18.3. HUOM! ilta peruttu
pe-su 24.-26.3. RO­VA­NIE­MEN NUORTEN TAPAHTUMA!
la 8.4. pää­siäi­syö! XB! (ei var­si­nais­ta nuor­te­nil­taa, mutta ter­ve­tu­loa kirkkoon klo 23.30 alkaen :)
la 15.4. suuri pää­siäis­mu­na­jah­ti
la 13.5. keilausta...
la 27.5. gril­lai­lua vai grillille?
Aiheista saa mie­lel­lään esittää toiveita.
Ta­paa­mi­siin!
isä Tuukka ja kanttori Leena
tuukka.rantanen@ort.fi ,044 5115 744
leena.lomu@ort.fi, 044 5115 748


  KRISTINOPPILEIRI ELI KRIPARI KESÄLLÄ 2023
Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää vuonna 2008 syn­ty­neil­le nuorille kris­ti­nop­pi­lei­rin 2.–8.7.2023 Koortilan lei­ri­kes­kuk­ses­sa Mu­hok­sel­la (Koor­ti­lan­tie 30, 91500, Muhos).
Leiri alkaa sunnuntai-iltana 2.7. klo 18 ja päättyy lau­an­tai­na 8.7. klo 13.
Pää­tös­li­tur­gia toi­mi­te­taan Oulun Pyhän Kol­mi­nai­suu­den ka­te­draa­lis­sa (Torikatu 74) sun­nun­tai­na 9.7. klo 10.
Kriparin ohjelmaan kuuluu or­to­dok­si­suu­teen tutus­tu­mis­ta, ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia, kes­kus­te­lua ryhmissä, leikkejä ja pelailua sekä mukavaa yh­des­sä­oloa.
Il­moit­tau­tu­mi­nen on käynnissä nyt, muista varata paikkasi ajoissa: p, 044 5115 741, pohjoinen@ort.fi

Li­sä­tie­to­ja
isä Tuukka Rantanen
tuukka.rantanen@ort.fi

LASTENLEIRI TERVOLASSA
Alakouluikäisille lapsille järjestetään perinteinen viikonloppuleiri, ohjelmassa mm. leikkejä, liturgia, syömistä ja ulkoilua.
Leiri alkaa perjantaina 28.4. klo 16 Törmävaaran leirikeskuksessa (Leiritie 11, Tervola), ja päättyy sunnuntaina 30.4. klo 13.
Ilmoittautumiset leiripappi Tuukka Rantaselle tuukka.rantanen@ort.fi  / 044 5115 744 viimeistään 10.4. mennessä. Leirikanttorina on Leena Lomu ja mukana on myös leiriohjaajakoulutuksen saaneita seurakunnan nuoria.
Leirimaksu 15 euroa paikan päällä.

LASTEN PÄIVÄLEIRI KESÄKUUSSA 2023

Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta järjestää päi­vä­lei­rin ala­kou­lui­käi­sil­le lapsille (7–13v.) ma-pe 5.-9.6.2023 Oulun seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Torikatu 74).
Päivän aikana leikitään, pelataan ja tehdään muuta mukavaa yhdessä sekä osal­lis­tu­taan lyhyisiin ru­kous­het­kiin ja ope­tus­tuo­kioi­hin.
Lei­ri­pap­pi­na toimii isä Tuukka Rantanen ja kant­to­ri­na Leena Lomu, lisäksi mukana on lei­rioh­jaa­ja­kou­lu­tuk­sen saaneita seu­ra­kun­nan nuoria. Lei­ri­päi­vien aikana osal­lis­tu­jil­le tarjotaan ateria ja välipala.
Leirin hinta on seu­ra­kun­nan jäsenille 25 euroa. Il­moit­tau­tu­mi­nen 31.5. mennessä
pohjoinen@ort.fi / 044 5115 741


OHJAAJAKSI LEIRILLE?
Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta hakee lasten ja nuorten leireille ohjaajia. Ohjaajan tulee olla vähintään 15-vuotias ja mie­lel­lään kris­ti­nop­pi­lei­rin käynyt.
Oh­jaa­jal­la tulee olla ONL:n lei­ri­noh­jaa­ja­kou­lu­tus tai kou­lu­tuk­seen tulee osal­lis­tua tämän kevään aikana.
Tietoja kou­lu­tuk­ses­ta saa ONL:n sivuilta: www.onl.fi sekä seu­ra­kun­nas­ta. Seu­ra­kun­ta maksaa en­sim­mäis­tä kertaa kurssille osal­lis­tu­vien osal­lis­tu­mis­mak­sun.
Ohjaajat valitaan en­sisi­jai­ses­ti Pohjois-Suomen or­to­dok­si­sen seu­ra­kun­nan alueen ha­ki­jois­ta. Li­sä­tie­to­ja: pohjoinen@ort.fi / 044 5115 741.
Va­paa­muo­toi­set ha­ke­muk­set 31.3.2023 mennessä säh­kö­pos­tit­se pohjoinen@ort.fi tai osoit­tee­seen: Pohjois-Suomen or­to­dok­si­nen seu­ra­kun­ta, Torikatu 74, 90120 Oulu. Kuoreen merkintä "ohjaaja"..

HUOM! Lapin ja Kainuun kap­pe­li­seu­ra­kun­tien leirille haetaan alueiden omilta sivuilta.